tempo: 6:8 (kanon)
| D  G  | D  A  | D(h)  G(e)  | D A D  |::: 


Zobaczcie, jak wielką
miłość Ojciec ofiarował nam. /×2
Byśmy
dziećmi Boga mogli być. /×2